Rasspecifika avelsstrategier (RAS)

Varför RAS?

FN:s konvention för biologisk mångfald antogs i Rio de Janeiro 1992. Den innebär att varje land ska arbeta för att säkerställa en långsiktig och hållbar utveckling för allt levande. Några år senare gav Jordbruksverket i uppdrag åt SKK att, som en del i ett nationellt handlingsprogram, se till att även alla rashundar omfattas av konventionen. 2001 fick sedan SSRK i uppdrag att utarbeta RAS för alla klubbens raser. Denna uppgift delegerades då till respektive rasklubb.

Vad är RAS?

RAS betyder rasspecifik avelsstrategi och omfattar fem delar:
•  Hälsa
•  Avelsstuktur
•  Funktion
•  Mentalitet
•  Exteriör

Arbetet med RAS sker i tre steg inom respektive område.
1)  En historisk beskrivning, som ska synliggöra rasens ursprung och dess utveckling
2)  Nulägesbeskrivning
3)  Mål och strategi för framtiden

När RAS fastställs ska en årlig uppföljning och redovisning göras i samband med rasklubbens årsmöte/fullmäktige och var femte år ska RAS revideras. RAS ska innehålla långsiktiga mål och mål på fem års sikt. och strategi. Målen ska vara:
•  Strategiska (leda mot målet)
•  Mätbara
•  Accepterade
•  Realistiska och
•  Tidsatta

Strategin ska beskriva de insatser som krävs för att nå målen.

I uppföljningen stämmer man av om målen nåtts och när RAS revideras görs en förnyad kartläggning inom respektive del. Utifrån den kan annat behöva uppmärksammas och andra strategier utarbetas.

Vem har ansvaret?

Formellt är det rasklubbens styrelse som beslutar om RAS, men för att det ska vara ett levande dokument är givetvis alla uppfödare och ägare av avelshundar de som ser till att avelsarbetet blir hållbart på sikt och målsättningarna i RAS blir nåbara och realistiska.

Vill du veta mer?

De allra flesta av SSRKs raser har egna rasklubbar. Alla av våra raser har också av SKK fastställda RAS, även om några är under revidering.

Du kan hitta den RAS du är intresserad av på rasklubbens hemsida och i SKKs hundrasguide. Där kan du få fram det allra mesta du behöver för att få en klar bild av rasen.

Här finner du länkar till rasklubbarna och till hundrasguiden.

Scroll to top