Organisation och stadgar

"SSRKs högsta beslutande organ är fullmäktigemötet, dess verkställande och förvaltande organ är huvudstyrelsen. SSRKs verksamhet handhas även av avdelningar och rasklubbar vilkas verksamhet regleras av särskilda stadgar." (Ur SSRKs stadgar)

Om Fullmäktige

Till Fullmäktige (FM), som hålls vartannat år, kommer lokalt valda delegater från hela landet som representerar sina avdelningar eller rasklubbar.

Här väljs den styrelse som ska arbeta under kommande mandatperiod, Huvudstyrelsen (HS).

Den avgående styrelsen redovisar sitt arbete och gör en ekonomiska redovisningen för den gångna perioden - förvaltningsberättelsen.

På FM behandlas också motioner som är inlämnade från avdelningar och rasklubbar. Därtill har HS möjlighet att överlämna ärenden till FM för beslut.

Om Representantskapet

Representantskapet består av huvudstyrelsens ledamöter och utsedda representanter från avdelningar och rasklubbar. Varje avdelning och rasklubb har rätt att utse en representant.

Huvudstyrelsen kallar till Representantskap det år då ordinarie fullmäktigemöte inte hålls.

Representantskapet ska behandla frågor av gemensamt intresse.

Om Huvudstyrelsen

HS, har nio ordinarie ledamöter och fyra suppleanter. Mandattiden för ordinarie ledamöter är fyra år. Suppleanterna väljs på två år. Huvudstyrelsen kan också adjungera personer till styrelsen, till exempel SSRKs kanslichef och webmaster.

Huvudstyrelsen har cirka sex möten per år och organiserar sitt arbete via ett verkställande utskott (VU) samt kommittéer och arbetsgrupper.

Mer om Fullmäktige, Representantskap och Huvudstyrelsen

Läs ett dokument som ger utförligare information.    PDF

 

Stadgar

För Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK)
PDF

För avdelning inom Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK)
PDF

Typstadgar

För rasklubbar inom Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK)
PDF

För sektion inom Svenska Spaniel och Retrieverklubbens (SSRK) avdelningar
PDF

För sektion inom Svenska Spaniel och Retrieverklubbens (SSRK) rasklubbar
PDF

Scroll to top