När något olämpligt händer i vår verksamhet

I den bästa av världar händer inga avvikande händelser. Men tyvärr upplever människor att de blir felbehandlade, människor uppför sig olämpligt och/eller anses strida mot våra bestämmelser eller så uppstår oacceptabelt beteende hos en hund under någon av våra aktiviteter. På grund av att detta sker vill SSRKs huvudstyrelse (HS) informera och belysa de olika ärendetyper som kan leda till olika åtgärder inom vår och SKK:s organisation.

De olika ärendetyperna:
• Händelserapport
• Person som visat oacceptabelt beteende
• Disciplinärende
• Hund som visat oacceptabelt beteende

Händelserapport

Händelserapport skrivs av medlem/icke medlem om man känt sig felaktigt bemött och/eller behandlad vid någon SSRK-aktivitet.

Hur går man tillväga: Anmälningsformuläret skickas till SSRKs kansli. Anmälan kan ske av medlem/icke medlem, prov-, tävlings- och utställningsfunktionär, instruktör eller domare.

Anmälningsformuläret:    PDF  (ifyllbar)

Hantering: När ärendet inkommit till SSRKs kansli hanteras det av berörd verksamhetsansvarig och dess kommitté. Överlämning av ärendet sker till vice ordförande om ärendet är av karaktären disciplinärende. Efter utredning presenteras förslag till beslut för SSRK HS.
Om det konstateras att det är ett disciplinärende som ska hanteras av SKKs disciplinnämnd lämnas ärendet vidare dit efter föredragning i SSRK HS.

Person som visat oacceptabelt beteende

Rapport om person (medlem/icke medlem) som visat oacceptabelt beteende/olämpligt uppförande vid någon SSRK-aktivitet.

Hur går man tillväga: Anmälningsblankett – Word  eller  PDF  – skickas till SSRKs kansli. Anmälan ska ske av prov-, tävlings- och utställningsfunktionär, instruktör eller domare.

Hantering: När ärendet inkommit till SSRKs kansli hanteras det av berörd verksamhetsansvarig och dess kommitté. Överlämning av ärendet sker till vice ordförande om ärendet är av karaktären disciplinärende. Efter utredning presenteras förslag till beslut för SSRK HS. SSRK HS beslutar om att inte vidta någon åtgärd, ge en skriftlig erinran, varning eller avauktorisation.

Om det konstateras att det är ett disciplinärende som ska hanteras av SKKs disciplinnämnd lämnas ärendet vidare dit efter föredragning i SSRK HS.

Disciplinärende

Ett disciplinärende är när en anmälan görs om en enskild person (medlem i SKK-ansluten klubb eller förtroendevald) som anses ha handlat i strid mot SKK/SSRKs stadgar eller åsidosätter de regler och riktlinjer som utfärdats eller handlar på sådant sätt som skadar/motverkar organisationen.

Hur går man tillväga: Anmälningsblankett – PDF – som också finns på SKKs hemsida skickas till SKKs disciplinnämnd.

Hantering: Ärendet hanteras av SKKs disciplinnämnd som fattar och verkställer beslut, se vidare på www.skk. se.

I vissa fall önskar SKKs disciplinnämnd yttranden från SSRK HS. Detta hanteras av vice ordförande och föredras för SSRK HS. Inkommer ett disciplinärende till SSRK HS skickas detta vidare till SKKs disciplinnämnd.

Hund som visat oacceptabelt beteende

När en hund visat oacceptabelt vid någon officiell eller inofficiell SSRK/SKK-aktivitet råder skyldighet att rapportera hunden enligt § 5 i SKKs allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar.

Hur går man tillväga: Anmälningsblankett – PDF – skickas till SKKs tävlingsavdelning. Anmälan ska ske av prov-, tävlings- eller utställningsfunktionär, instruktör eller domare.

Hantering: Ärendet hanteras av SKKs tävlingsavdelning som fattar och verkställer beslut, se vidare på www. skk.se.

I vissa fall önskar SKKs disciplinnämnd yttranden från SSRK HS. Detta hanteras av vice ordföranden och föredras för SSRK HS. Inkommer en rapport om oacceptabelt beteende hund till SSRK HS skickas detta vidare till SKKs tävlingsavdelning.

Med detta förklarat önskar SSRK HS att våra aktiviteter, som arrangeras av rasklubbar och avdelningar med närvaro av våra medlemmar/icke medlemmar, fortsätter att vare en härlig mötesplats för människor och hundar med likasinnade intressen och att dessa genomsyras av glädje och professionalism av alla involverade parter. Men om något avvikande inträffar kommer detta att hanteras.

Scroll to top