Avel baserad på kunskap

Hur skaffar vi oss den kunskap som behövs för att bedriva ett bra avelsarbete?

Genom jaktprov

Avsikten med att arrangera jaktprov är att bedöma och värdera hundarnas jaktegenskaper. Det ger en bra grund i det fortsatta avelsarbetet. Paragraf 1 i Jaktprovsbestämmelserna lyder följaktligen: ”Jaktprovens ändamål är att under jakt bedöma deltagande hundars jaktegenskaper till ledning för avelsarbetet.”

Genom beskrivningar av hundars mentalitet

Insidan av hunden – dess personlighet, mentalitet, anlag och egenskaper – är avgörande för aveln, för utvecklingen inom rasen och för hundarnas förmåga att både kunna arbeta och fungera i samhället.

Olika former av standardiserade tester och beskrivningar är ett sätt att ersätta personlig tro och tyckande med objektiva bedömningar.

MH och BPH
Mentalbeskrivning Hund – MH – är ett av världens mest använda tester för hundar. Det består av tio standardiserade situationer där ett antal graderas med en intensitetsskala. Syftet är att beskriva hundens sociala förmåga, rädsla, aggressivitet och lekfullhet m.m. MH har utarbetats, och framförallt används, för brukshundsraserna inom SBK.
SKK har tagit fram och vidareutvecklat MH till en beskrivning, som kan fungera för alla hundraser från chihuahua till grand danois – Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH).

BPH är, liksom MH, en beskrivning vars syfte är att bidra till ökad kunskap om hundars mentalitet. Den vänder sig både till uppfödare, som vill få en bild av mentaliteten hos de hundar som ingår i avelsarbetet, och till den enskilda hundägaren, som vill lära sig mer om den egna hunden.

Funktionsbeskrivning
I MH eller BPH utvärderas inte de specifika egenskaper som utmärker apporterande hundar som spaniels och retrievers. Därför beslutade SSRK:s Fullmäktige 2006 att ge en arbetsgrupp i uppdrag att ta fram ett utvärderingsinstrument inriktat på jaktlig funktion att användas framför allt på hundar som ej startar på prov. Arbetsgruppen leddes av Lasse Johnson och Cilla Hamfelt, och resultatet av deras arbete blev Funktionsbeskrivning Retriever. Det är en standardiserad modell, som möjlig att arrangera i princip var som helst och året om.
Funktionsbeskrivning retriever sjösattes 2014 och beskrivningarna stambokförs nu hos SKK.

Genom utställningar

För att citera SKK i en skrift om utställningar: ”Alla hundraser har avlats fram för en viss uppgift, till exempel vallning av boskap eller olika typer av jakt. Rasstandarden slår fast hur en hund ska se ut för att på bästa sätt kunna utföra uppgifterna. Den beskriver idealhunden i varje ras avseende storlek, färg, kroppsbyggnad, svansföring, benställning, bett och så vidare. På utställning vinner den hund som domaren anser ligger närmast idealet. I standarden anges också för rasen specifika fel och diskvalificerande fel, till exempel otillåten färg eller felaktiga rörelser.”

Utställningar innebär alltså en kvalitetsgranskning av den utställda hunden och kan därför vara ett värdefullt underlag i avelsarbetet.

Genom kunskap om hundarnas hälsa

Genom att till exempel röntga och ögonlysa våra hundar och registrera resultatet får vi en bild av rasernas hälsa när det gäller olika typer av sjukdomar, bland annat höft- och armbågsledsdysplasi samt olika ögonsjukdomar. Vi får också kunskap genom den forskning som Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) bedriver. Vi har därtill tillgång till Avelsdata, SKKs HD/ED-index etc..

Resultatet: Rasspecifika avelsstrategier (RAS)

Med resultat från jaktprov, utställningar, mentaltester och hälsostatistik som kunskapsbas har varje rasklubb format en Rasspecifik avelsstrategi. Den finns publicerad på både Rasklubbens och SKKs hemsida. Läs mer om RAS

Scroll to top