57 frågor och svar om viltspår

Innan provet

1. Vad krävs det för medlemskap för att starta på viltspårprov inom SSRK?
Medlemskap inom någon klubb inom SKK-organisationen.

2. Vilka raser får starta på viltspårprov inom SSRK?
Alla raser såväl registrerade som oregistrerade. Även blandrashundar får delta.
Oregistrerad hund och blandraser ska inneha en tävlingslicens (TAVLIC).

3. Hur gammal ska min hund vara för att få starta på viltspårprov?
9 månader.

4. Vilka klasser finns det i viltspår?
I de officiella proven finns anlagsklass och öppen klass. För mer avancerade spår finns inofficiella viltspårcuper.

5. Hur anmäler jag mig till viltspårprov?
Anmälan skickas in till respektive avdelning där man ska gå provet. Vart man ska skicka anmälan framgår av annons i Apportören eller på avdelningens hemsida.

6. Vad kostar det att starta på viltspårprov?
Max 450 kronor (gäller alla klasser). Anmälningsavgiften ska inbetalas till arrangerande avdelning innan start.

7. Vad är ett ordinarie prov?
Ett ordinarie prov är utlyst i förväg med dag och plats. Det är många hundar som går prov samma dag med en gemensam samlingsplats. Ett sådant prov arrangeras under 1-4 dagar. Ett ordinarie prov har ett domarkollegium där prissättningen diskuteras i gruppen.

8. Kan jag starta flera gånger på samma ordinarie prov?
Nej. Man får bara starta en gång på samma ordinarie prov.

9. Vad är ett rörligt prov?
Ett rörligt prov genomförs under den tid som avdelningen ansökt om. De flesta avdelningar arrangerar prov under hela året bara det är barmark. Se respektive avdelnings annons i Apportören eller på deras hemsida. Tid och plats för provet ska fastställas minst fem dagar innan före start.

10. Kan jag starta flera gånger på ett rörligt prov?
Ja, dock får man bara starten en gång per dag och vid samma prov.

11. Min hund är bara tatuerad i örat, vad gäller?
Kravet är att hund ska vara ID-märkt genom tatuering eller implantat av microchip.
Grundkravet inom SSRK är att tatuering krävs.

12. Måste min hund vara chipmärkt?
Nej. Om hund enbart är chipmärkt ska deltagare tillhandahålla egen avläsare vid provet om arrangören ej meddelat annat.

13. Finns det scanner hos alla domare?
Nej. Deltagare ska enligt SKK tillhandahålla egen avläsare vid provet om arrangören ej meddelat annat. Många klubbar/domare har chipläsare, fråga när du anmäler dig.

14. Får löptik starta på viltspårprov?
Ordinarie prov: nej.
Rörligt prov: ja, om det inte stör andra deltagande hundar, sker i samråd med arrangören.

15. Vilka tider anordnas det prov?
Tiderna ansöker respektive avdelning om och de finns annonserade i Apportören och på respektive avdelnings hemsida. I landets södra del är provperioden hela året och i norra delen av landet är provperioden kortare. Kravet är att det ska vara barmark.

16. Var hittar jag de utannonserade viltspårproven?
I Apportören samt på respektive avdelnings hemsida.

17. Har alla avdelningar viltspårprov?
Ja, alla avdelningar har rörligt prov. Ordinarie prov arrangeras inte av alla avdelningar idag eftersom efterfrågan på dom blivit betydligt mindre sedan reglerna för championatet ändrades.

Provet

1. Vilken utrustning måste jag ha för att starta på viltspårprov?
En spårsele eller spårhalsband. En spårlina vars längd inte får överstiga 10 meter.

2. Hur långt är ett spår?
Ett spår ska vara mellan 600 och 700 meter långt.

3. Hur lång tid ska de gå mellan användningstillfällena om man använder samma spår?
Minst 10 dygn.

4. Hur mycket blod används i ett tävlingsspår?
2 deciliter outspätt blod.

5. Hur blodar man ett spår?
Spåret läggs med hjälp av spårläggarkäpp/rör vars nedre ände har en kontaktyta mot marken av ca 2 x 2 cm eller med hjälp av stänkflaska och droppar ut blodet. Blodstämplarna eller blodstänken avsätts med cirka 1 meter inbördes avstånd. På det första tiotalet meter av spåret görs blodmarkeringen tätare.

6. Vad använder man för sorts klöv?
Klöv från klövvilt, vilket innebär älg, rådjur, kronhjort, dovhjort, vildsvin. Om man vill ha spåret draget med rovvilt som björn får du ta upp det med domaren. Det krävs intyg. Idag kan man på anmälan önska vilket klövdjur du önskar ha på spåret.

7. Hur länge ska ett anlagsspår ligga?
2 - 5 timmar ska spåret ligga i skogen innan start.

8. Hur länge ska ett öppen klass spår ligga?
12 - 24 timmar ska spåret ligga i skogen innan start och det ska vara ”nattgammalt”.

9. Hur många vinklar är det i ett spår?
Ett spår ska ha fyra vinklar. Exempel:

10. Vad är minsta avståndet mellan två vinklar?
Det ska vara minst 50 meter.

11. Hur långa bloduppehåll är det i ett spår?
Anlagsklass/öppen klass: På en raksträcka ska det vara ett bloduppehåll på 15 meter.
Öppen klass: I två av vinklarna är bloduppehållet 20 meter samt på sträck 20 meter.

12. Hur är en bloduppehållsvinkel?
Klöv släpas och blod droppas. Man stannar och vinklar i valfri riktning och valfri vinkel och släpar klöven i 20 meter och börjar sedan bloda igen. Exempel:

13. Hur är en återgång?
Klöv släpas och blod droppas. Man gör helt om och släpar klöven tillbaka i det blodade spåret cirka 15 meter. Vinklar från blodspåret och valfri vinkel och släpar klöven i 20 meter och börjar sedan bloda igen. Exempel:

14. Hur är starten i anlagsklass?
I anlagsklass ska spårets början vara synligt markerad. I övrigt kan spåret utmärkas till
domarens vägledning.

15. Hur är starten i öppen klass?
Spårbörjan ska märkas ut med en yta av 25 x 25 meter. Spårstarten ska bestå av ett oblodat inkommande släpspår in i sökrutan. Där börjar spåret någonstans Spåret går i okänd riktning. Spårstaten är minst 5 meter in i rutan.

16. Släpas klöven under hela spåret?
Ja.

17. Skottprövning, vad är det?
Sker endast i öppen klass. 50-100 meter innan spårslutet ska hunden sättas eller läggas, bunden eller obunden. Domaren går fram cirka 15 meter i spårets längdriktning och avlossar ett skott i spårets riktning. Domaren återvänder sedan till hund och förare som på givet tecken fortsätter spåra.

18. Vad skjuter domaren med?
Hagelvapen eller startpistol med 9 mm knallammunition.

19. Får jag släppa linan under spåret?
Vid svårframkomlig terräng får linan tillfälligt släppas.

20. Hur ska jag hålla linan under spårarbetet?
Avståndet mellan hund och förarens fattning av linan ska i normalfallet vara minst 5 meter. Vid svårframkomlig terräng får linan fattas med kortare avstånd.

21. Vad är ett mindre tappt?
När hund tappar spåret och det är i tidsintervallet 2 – 5 minuter.

22. Vad är ett långvarigt tappt?
När en hund tappar spåret och tiden överstiger 5 minuter.

23. Vad är maxtiden för ett anlagsspår?
30 minuter.

24. Vad är maxtiden för ett öppen klass spår?
45 minuter.

25. Vad bedömer domaren under spårarbetet?
Spårningsförmåga, arbetstempo, självständighet samt i öppen klass passivitet vid skottprövning.

26. Vad finns det för kvalitetspris i anlagsklass?
Godkänd och icke godkänd.

27. Vad krävs det för att bli godkänd i anlagsklass?
Att hunden visar utmärkt förmåga att följa spåret och arbetar i ett lämpligt tempo. Någon hjälp har inte behövts av förare eller domare.

28. Vad finns det för kvalitetspris i öppen klass?
1:a, 2:a, 3:e och 0 pris.

29. Vad krävs det för att få ett 1:a pris?
Att hunden visar utmärkt förmåga att följa spåret och arbetar i ett lämpligt tempo samt uppvisat godkänd skottreaktion samt att hunden inte behövt hjälp av förare eller domare.

30. Vad är ett HP?
Ett hederspris (HP) kan tilldelas hund som fått första pris (1:a) och utfört en särskilt god prestation. Det kan till exempel vara att hunden klarat viltstörning och i övrigt ett utmärkt spårarbete. HP ska motiveras av domaren på protokollet.

31. Får jag stödja och uppmuntra hunden under spårarbetet?
Ja, lågmäld uppmuntran då hunden spårar rätt.

32. Får jag lov att ge hunden vatten under spårarbetet?
Ja, det är tillåtet och om det är varmt är det bra att ha med vatten till hunden så att den har möjlighet att göra ett bra arbete och må bra.

33. Vad är ett diskvalificerande fel?
Diskvalificerande fel ger 0 pris.
-  total ovilja eller oförmåga att följa spåret
-  för högt eller olämpligt tempo
-  skallgivning under spårarbetet
-  krävt fler än två ingripande av domaren för att åter finna spåret
-  uppenbar skotträdsla eller okontrollerbar upphetsning vid skott
-  total ovilja att återuppta spårningsarbetet efter skott
-  överskridit maximitiden

34. Får jag hjälpa hunden under spårarbetet?
I grunden, nej. Det är dock tillåtet att hjälpa hunden vid ett tillfälle under spåret. Det är om hunden skulle växla över till ett färskt spår av vilt och föraren klart kan konstatera detta så får föraren själv föra tillbaka hunden till spåret vid ett tillfälle.

35. Domaringripande, vad är det?
En domare bör inte ingripa i spårarbetet, annat än:
-  då risk föreligger att hund växlar in på annat spår
-  då hund efter långvarigt tappt inte finner tillbaka till spåret
-  då hund avlägsnat sig 100 meter från spåret
-  då förare begär hjälp
-  då spårningstempot är olämpligt
-

då tilldelad tid överskridits

Efter provet

1. Får jag ett protokoll efter spårprovet?
Ja, domaren skriver ett protokoll som du får och du får också en muntlig kritik.

2. När registreras resultatet hos SKK?
Rörligt prov: skickas in månadsvis. Finns på SKK i mitten på månaden efter.
Ordinarie prov: skickas in efter provet. Finns på SKK ett par veckor efter provet.

3. Vad krävs det för att bli viltspårchampion?
Att hunden tilldelats tre stycken första pris (1:a) i öppen klass utdelade av minst två olika domare.
För hanhundar krävs intyg om godkänd testikelstatus.

4. Hur gör jag för att få mitt championat registrerat?
När resultaten finns registrerade hos SKK så ansöker man själv om championatet hos SKK.

5. Finns det någon fortsättning efter öppen klass?
Nej, det finns ingen mer officiell provverksamhet efter detta.

Vissa avdelningar arrangerar inofficiella mer avancerade spår som efterliknar fiktiva eftersökssituationer och ställer högre krav på hund och förare.

SSRK arrangerar årligen ett viltspårmästerskap där deltagare från varje avdelning har kvalificerat via uttagningar.

Årligen arrangeras ett nordisk viltspårmästerskap i lag som tas ut av SSRK Viltspårkommitté.

För vidareutbildning på eftersökssidan hänvisas till Jägarförbundet.

Scroll to top