Spanieljaktprov: Hur och varför

SSRKs mål är att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda rashundar. Det är vår uppgift att bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av våra raser. Här har jaktproven en avgörande roll.

Avsikten med att arrangera jaktprov är alltså att bedöma och värdera hundarnas rastypiska jaktegenskaper. Det ger en bra grund i det fortsatta avelsarbetet. För spaniel är det bland annat viljan till samarbete, viltintresse, apporteringsförmåga och arbetslusten som prövas, men också förmågan att kunna vara passiv - att lugnt vänta på sin tur.

Det finns flera olika provformer.

Vattenprov

En markerings- och dirigeringsuppgift i vatten. Hunden ska sitta stilla vid föraren. Ett skott skjuts och vilt kastas. Hunden ska ha möjlighet att se fågeln i luften (markera) och ska sedan, när föraren ger kommando, simma hela sträckan till apporten. Föraren ska alltså kunna skicka (sända) hunden ut i vattnet, där den ska hitta viltet och bära det i munnen tillbaka till föraren.

Godkänt Vattenprov är en förutsättning för att kunna starta på Fältprov och Nybörjarprov A.

Nybörjarprov A

Ett jaktprov där en hund utvärderas i en mark med vilt. Under provet ska vilt stötas men inget skjuts. Apporterna består av markeringar på kastat kallt vilt.

Nybörjarprov B

Ett jaktprov där en hund utvärderas i de situationer som kan uppstå under en jakt med spaniel men på mark utan vilt. För de markeringsuppgifter som ingår används dummies.

Fältprov

Ett jaktprov där en hund utvärderas i en verklig jaktsituation. Provet sker alltså på en jakt och det är varmvilt som ska apporteras (d.v.s. viltet som skjuts under jakten). Provet innehåller såväl markeringsuppgifter som dirigeringsuppgifter och sökarbete.

Officiella Fältprov arrangeras i många länder. I Sverige är de öppna för de åtta spanielraserna.

Två klasser

Fältprov är uppdelat i två klasser - Öppenklass (Ökl) och Segrarklass (Skl). För att få starta i öppenklass ska hunden ha uppnått 9 månaders ålder, blivit godkänd vid vattenprov och inte tidigare ha fått 1:a pris i klassen. I segrarklass startar hundar som fått 1:a pris i öppenklass.

Working test

Förutom dessa officiella provformer finns working test (där resultaten inte stambokförs). Ett working test är en inofficiell tävling vars syfte är att bedöma jaktliga egenskaper hos de olika spanielraserna, utan att vilt fälls..

Working test ger möjlighet att  testa hundar och förare utanför jaktsäsong.

När?

Jakttidtabellen och Jaktförordningens § 16 gäller för fältprov.

Regler finns för träning på fågel för nybörjarprov.

Vattenprov kan arrangeras hela året.

Under hundförbudstiden: SSRK har erhållit dispens av SKK för att under hundförbudstiden (1 mars - 20 augusti) få bedriva verksamhet i alla län. SSRKs verksamheters åtagande samt SKKs dispens.    PDF

Särskild hänsyn ska alltid tas till det vilda och speciellt under hela den så kallade hundförbudstiden (1 mars till 20 augusti).

Scroll to top