SSRKs Anvisningar för exteriörbedömningar

Gällande från 2023-01-01.

Texten nedan som PDF

För officiella (stambokförda) exteriörbedömningar som anordnas av SSRK gäller nedan angivna punkter i SKKs Utställnings- och championatregler, dock med vissa undantag och tillägg vilka anges under berörd punkt/rubrik. Härutöver gäller i tillämpliga delar SKKs stadgar, samt bestämmelser som utfärdats av myndighet.

Det primära syftet med exteriörbedömningar är att exteriört värdera resultatet av avelsarbetet samt rasens avelsmaterial mot rasstandarden.

Utställare är alltid ansvarig för sina hundars välfärd och välbefinnande på exteriörbedömning.

Det är förbjudet att utsätta en hund för en situation som kan vara farlig för dess hälsa och välfärd, som till exempel hård behandling och/eller att lämna den i en bil under överdrivet varmt eller kallt väder.

Överdrifter i uppvisning och presentation som kan vara skadlig för hunden eller oetisk i relation till hundens hälsa och funktion får inte förekomma.

Det är viktigt att beakta att överdrifter i uppvisning och presentation på ett ofördelaktigt sätt kan påverka respekten hos allmänheten för rashundsavel och exteriörbedömningars seriösa mål.

Hundar som deltar på exteriörbedömning ska uppvisa god mental och fysisk sundhet, vilket också innebär att tecken på någon form av sjukdom inte får förekomma. En hund kan därför endast delta på exteriörbedömning under förutsättning att den på aktuell dag inte utgör någon fara för smittspridning. Om arrangören har anledning att fatta tvivel om detta, äger denne rätt att begära veterinärintyg, i enlighet med vad som anges i inledningen till allmänna regler, som visar hundens aktuella status.

När en deltagande hund ådragit sig någon form av exteriörpåverkande skada ska veterinärintyg uppvisas som beskriver ingreppet och ska alltid i original medtas vid exteriörbedömning. Arrangör äger rätt att kopiera veterinärintyg. Vidimerad kopia räknas som original. Det är alltid upp till domaren att värdera huruvida en uppkommen och åtgärdad defekt samtidigt inte medför en oproportionell påverkan av hundens exteriör i förhållande till FCIs standard.

SKKs allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar gäller fullt ut även vid exteriörbedömning.

8. Kommissarie, bestyrelse och certifierad utställningsarrangör
Bestyrelse ska bestå av minst en person som ska vara på plats eller tillgänglig via telefon. Kommissarie och Certifierad utställningsarrangör (CUA) krävs inte vid arrangerande av exteriörbedömning.

9. Domare och övriga funktionärer
Det får inte förekomma domar/RIS- elev/-aspirant på exteriörbedömning.

10. Domarbyte
Vid domarbyte återbetalas anmälningsavgiften endast om domarbytet innebär att jävsituation uppstår i enlighet med domaretiska regler.

11. Veterinärbesiktning
Vid exteriörbedömning ansvarar en person som är utsedd av bestyrelsen för smittskyddet, till exempel genom kontroll av bland annat rastplatser, lokaler och vaccinationer.

12. Skada eller sjukdom

13. Behandling av päls, nos eller hud

14. Försök att påverka bedömningen

15. Allmänna ordningsföreskrifter

16. Krav på medlemskap
Samtliga personer som äger hunden ska vara medlem i avdelning eller rasklubb inom SSRK.

17. Krav på härstamning och registrering

18. Anmälan och anmälningsavgift

19. Återbetalning av anmälningsavgift
Vid domarbyte återbetalas anmälningsavgiften endast om domarbytet innebär att jävsituation uppstår i enlighet med domaretiska regler.

20. Protest

21. Kvalitetsbedömning

24. Skyldighet att delta i anmäld klass

26. Juniorklass 9-18 månader (junkl)

28. Unghundsklass 15-24 månader (ukl)

30. Jaktklass 15- månader (jkl)

32. Öppen klass 15- månader (ökl)

34. Championklass 15- månader (chkl)

36. Veteranklass (vetkl)

Arrangemang

Exteriörbedömning ska efterlikna en utställningssituation så långt det är möjligt, till exempel med markerad ring, trimbord vid behov och mätning.

Vid exteriörbedömning arrangeras ingen valpklass.

Ansökan
om exteriörbedömning ska göras av avdelning eller rasklubb före eventuell utannonsering till SSRKs kansli på mejladress info@ssrk.se minst 3 veckor i förväg. I ansökan ska datum, ort och domare anges.

Avdelning ska anordna exteriörbedömning för samtliga SSRKs raser. Rasklubb ska anordna exteriörbedömning för de raser som klubben har rasansvar för.

Arrangerande avdelning/rasklubb faktureras sedvanlig stambokföringsavgift på 60 kr per resultat (inkl. adm.avgift).

Bestyrelserapport
skrivs om det finns händelser som ska noteras. Rapporten ska hanteras på samma sätt som efter en utställning. Denna skickas till SSRKs kansli som i sin tur skickar den till SKKs utställningskommitté.

Resultatlistan
skickas senast 5 dagar efter bedömningen till SSRKs kansli, gärna med mejl till info@ssrk.se. Kontrollera att hund har rätt att delta i den klass den är anmäld, framför allt hundens ålder.

SRD-rapport ska fyllas i av domaren enligt anvisningarna för detta.

Om det är en ras som har obligatorisk mätning ska mätresultatet skrivas på både kritik och resultatlista, se domarinstruktioner om obligatorisk mätning för information om vilka raser det gäller.

Domare

  • Rekommenderat arvode är 100 kr per hund upp till 12 hundar, 1200 kr. För 13 hundar och fler gäller domararvode 1250 kr.
  • Får inte hantera hunduppgifter i något skede av planeringen eller under bedömningen.
  • Domaren ska ge hunden en kvalitetsbedömning: Excellent, Very Good, Good, Sufficient, Disqualified eller Cannot be judged. Ck kan delas ut.

Kritiker

  • På kritikerna ska det stå datum, ort, arrangör och domarens namn, samt hundens ras, namn och registreringsnummer, och i vilken klass resultatet ska registreras.
  • Hundägaren får första sidan av kritiken med sig hem, som på utställning.
  • Ett exemplar av kritikerna skickas till respektive rasklubbs särskilt angivna mottagare, som efter en utställning. Kritiker för sussex spaniel och irländsk vattenspaniel skickas till SSRKs kansli.
  • Avdelning och rasklubb ska spara kritikerna i 2 år, som efter en utställning.

Resultatlista

  • På resultatlistorna ska det stå datum, ort, arrangör, domarens namn och domarnummer.
  • För varje hund anges registreringsnummer, namn och ras på samma rad. Om resultatlistorna görs manuellt kan med fördel hela sidan fyllas även om det är olika raser men samma domare.
  • Domaren ska signera resultatlistan om en hund tilldelas Disqualified på grund av mentalitet eller ohälsa. Orsaken till Disqualified ska också noteras på resultatlistan.

 

Scroll to top