Lottningsregler, retriever

Nedan finner du utdrag ur dokumenten Anvisningar A-prov retriever och Anvisningar B-prov retriever. För hela dokumenten:

A-prov, KKL och EKL

När anmälningstiden har gått ut och en kontroll har gjorts att erforderliga uppgifter finns och är korrekta, samt anmälningsavgifterna är betalda, ska lottning göras så snart som möjligt.

Vid lottning ska följande föreskrifter beaktas:

 • Lottning ska ske utan hänsyn till ras eller avdelningstillhörighet och görs i aktuellt anmälningssystem.
 • En hund kan endast anmälas till en (1) start per klass för varje utannonserat jaktprov.
 • Vid lottning i Ökl A prioriteras hundarna efter antal starter där ostartade hundar lottas först, vilket sker automatiskt i aktuellt anmälningssystem. I Ekl hamnar hundar med 0 till 2 starter i grupp 1.
  Övriga lottas in efter antalet starter. Antal starter räknas 12 månader bakåt från aktuell lottningsdag.
 • Om det finns undantag från lottning ska detta anges i fritextfältet ”Lottningskommentar” i aktuellt anmälningssystem då det också blir synligt i startlistan. Ange ALLTID vilken tjänstgöring som åberopas för undantag.
 • Vid lottning ska domare beredas plats för start med en (1) egen hund på A-prov lika många gånger som domaren har tjänstgjort på A-prov, oavsett arrangör, dock inte på funktionärsprov där man lottas in efter funktionärer.
 • Markägare/jakträttsinnehavare, eller representant för markägare, som ställer mark till förfogande för A-prov ska, under innevarande eller efterföljande provsäsong, beredas plats på något annat A-prov med en (1) egen hund hos den arrangör man upplåtit mark till. Plats ska beredas lika många gånger man ställt mark till förfogande, dock maximalt vid två (2) provtillfällen, dock inte på funktionärsprov där man lottas in efter funktionärer.
 • Kommissarie (som varit på plats under provet), provledare, jaktledare eller steward, som har tjänstgjort på A-prov inom avdelning/rasklubb ska, under innevarande eller efterföljande provsäsong, beredas plats på A-prov med en (1) egen hund, hos den arrangör tjänstgöringen avser. Plats ska bereda lika många gånger man tjänstgjort, dock maximalt vid två (2) provtillfällen, dock inte på funktionärsprov där man lottas in efter funktionärer. Efter överenskommelse mellan avdelningar/rasklubb, kan kommissarier, provledare, jaktledare eller steward dock undantas från lottning på prov i en annan avdelning än där tjänstgöringen har skett.
 • Funktionär kan undantas från lottningsreglerna enligt § 2.2 på funktionärsprov. Dessa funktionärer undantas från lottningsreglerna på A-prov, med en (1) egen hund, lika många gånger som de tjänstgjort på A-prov inom avdelningen, dock maximalt vid två (2) funktionärsprovtillfällen.
  Efter överenskommelse mellan avdelningar/rasklubb, kan funktionärer dock undantas från lottning på prov i en annan avdelning än där tjänstgöringen har skett. Om provet inte fylls av funktionärer lottas de övriga platserna till provet enligt ovan.
 • Vid en förlängd anmälningstid lottas alltid de hundar som har anmälts före ordinarie tids utgång först. Vid överanmälan sker därefter lottning bland de hundar som har anmälts senare.
 • Vid rasmästerskap, nationella eller internationella, kan SSRK HS fatta beslut om förändrade lottningsregler.

 

B-prov

När anmälningstiden har gått ut och en kontroll har gjorts att erforderliga uppgifter finns och är korrekta, samt anmälningsavgifterna är betalda, ska lottning göras så snart som möjligt.

Vid lottning ska följande föreskrifter beaktas:

 • Lottning ska ske utan hänsyn till ras eller avdelningstillhörighet och görs i aktuellt anmälningssystem.
 • En hund kan endast anmälas till en (1) start per klass för varje utannonserat jaktprov.
 • Även inbördes startordning ska lottas oberoende av ras, kön eller avdelning.
 • Domare ska beredas plats för start med en (1) egen hund lika många gånger som domaren har tjänstgjort på B prov oavsett arrangör, dock inte på funktionärsprov där domaren lottas in efter funktionärer.
 • Markägare/jakträttsinnehavare, eller representant för markägare, som ställer mark till förfogande för B-prov ska, under innevarande eller efterföljande provsäsong, beredas plats på något annat B-prov med en (1) egen hund hos den arrangör man upplåtit mark till. Plats ska beredas lika många gånger man ställt mark till förfogande, dock maximalt vid två (2) provtillfällen, dock inte på funktionärsprov där man lottas in efter funktionärer.
 • Kommissarie (undantaget kommissarie på praktiskt jaktprov) och provledare som har tjänstgjort inom avdelning/rasklubb på B-prov ska, under innevarande eller efterföljande provsäsong, beredas plats på B-prov med en (1) egen hund, hos den arrangör tjänstgöringen avser. Plats ska beredas lika många gånger man tjänstgjort, dock maximalt vid två (2) provtillfällen, dock inte på funktionärsprov där man lottas in efter funktionärer. Efter överenskommelse mellan avdelningar/rasklubb, kan kommissarier, provledare/ jaktledare dock undantas från lottning på prov i en annan avdelning än där tjänstgöringen har skett.
 • Funktionär kan undantas från lottningsreglerna enligt punkt 2.2 på funktionärsprov. Dessa funktionärer ska under innevarande eller efterföljande provsäsong undantas från lottningsreglerna med en (1) egen hund lika många gånger som de tjänstgjort på B-prov inom avdelningen, dock maximalt vid två (2) funktionärsprovtillfällen på B-prov.
  Efter överenskommelse mellan avdelningar/rasklubb, kan funktionärer dock undantas från lottning på prov i en annan avdelning än där tjänstgöringen har skett.
  Om provet inte fylls av funktionärer lottas de övriga platserna till provet enligt ovan.
 • Då exkludering av domare, markägare/jakträttsinnehavare, representant för markägare, provledare eller kommissarie ska ske så är alla i samma exkluderingsgrupp.
 • Vid förlängd anmälningstid ska alltid de hundar som anmälts innan ordinarie tids utgång placeras först. Vid överanmälan sker därefter lottning bland hundar som har anmälts senare.
 • Vid lottning i NKL samt praktiskt prov prioriteras hundarna efter antal starter där ostartade hundar lottas först, vilket sker automatiskt i aktuellt anmälningssystem. I ÖKL hamnar hundar med 0 till 1 start i lottningsgrupp 1, medan hundar i EKL som har0 till 2 starter hamnar i lottningsgruppgrupp 1. Övriga lottas in efter antalet starter. Antal starter räknas 12 månader bakåt från aktuell lottningsdag.
 • Om det finns undantag från lottning ska detta anges i fritextfältet ”Lottningskommentar” i aktuellt anmälningssystem, då det också blir synligt i startlistan.
Scroll to top