De domaretiska reglerna för exteriör-, prov- och tävlingsdomare samt beskrivare inom SKK-organisationen har uppdaterats

De domaretiska reglerna för exteriör-, prov- och tävlingsdomare samt beskrivare inom SKK-organisationen har genom beslut av SKKs Centralstyrelse uppdaterats gällande lojalitetskraven. Detta är en anpassning till svensk och europeisk konkurrenslagstiftning samt FCIs nya regler inom området. CS har gjort bedömningen att det är ohållbart att fortsatt ha en regel som uppfattas innebära att en av SKK auktoriserad domare inte får delta i verksamhet utanför organisationen. Ändringen gäller från 2021-01-01.

Den nya regeln siktar istället in sig på den verksamhet domaren faktiskt deltar i (inom eller utom organisationen), samt den effekt domarens deltagande och uppförande kan förväntas få på förtroendet för SKK som organisation och SKKs utfärdande av auktorisationer.

Genom att rikta regeln mot den faktiska effekten av domarens uppdrag istället för i vilken organisation domaren genomför uppdraget undgår SKKs regelverk att strida mot konkurrens­lagstiftningen. Regeln i sig innebär att SKK inte skulle kunna agera gentemot en domare som deltar i verksamhet som förvisso bedrivs utanför SKK-organisationen, men inte skadar förtroendet för SKK eller dess auktorisation av domare. Det gäller även om verksamheten bedrivs av en förening eller ett företag som på andra sätt direkt konkurrerar med SKK.

Ny skrivning i SKKs domaretiska regler för prov-/tävlingsdomare samt beskrivare inom SKK-organisationen punkt 6:

”Domare ska, när denne åtar sig uppdrag inom eller utom SKK-organisationen, samt i samband med uppdragets genomförande, handla och uppträda på sådant sätt att det inte skadar eller motverkar SKK, dess medlemsorganisationer, eller trovärdigheten för den auktorisation SKK har utfärdat för domaren.”

Länk till det uppdaterade dokumentet ”Domaretiska regler för prov-/tävlingsdomare samt beskrivare inom SKK-organisationen”.

Scroll to top