Lottningsregler, retriever

Nedan finner du utdrag ur dokumenten Anvisningar A-prov retriever och Anvisningar B-prov retriever. För hela dokumenten:

Lottningregler för A- och B-prov

När anmälningstiden har gått ut och en kontroll har gjorts att erforderliga uppgifter finns och är korrekta, samt anmälningsavgifterna är betalda, ska lottning göras så snart som möjligt.

A-prov, KKL och EKL

Vid lottning ska följande föreskrifter beaktas:

 • Lottning ska ske utan hänsyn till ras eller avdelningstillhörighet och görs i SSRK Prov.
 • En hund kan endast anmälas till en (1) start per klass för varje utannonserat jaktprov.
 • Vid lottning i KKL prioriteras hundarna efter antal starter där ostartade hundar lottas först, vilket sker automatiskt i SSRK Prov. I EKL hamnar hundar med 0 till 2 starter i grupp 1. Övriga lottas in efter antalet starter. Antal starter räknas 12 månader bakåt från aktuell lottningsdag.
 • Om det finns undantag från lottning ska detta anges i fritextfältet ”Lottningskommentar” i SSRK Prov då det också blir synligt i startlistan. Ange ALLTID vilken tjänstgöring som åberopas för undantag.
 • Vid lottning ska domare beredas plats för start med en (1) egen hund lika många gånger som domaren har tjänstgjort på A- eller B-prov, oavsett arrangör, dock inte på funktionärsprov där man lottas in efter funktionärer.
 • Markägare/jakträttsinnehavare, eller representant för markägare, som ställer mark till förfogande för prov ska beredas plats på ett annat prov i avdelningen, med en (1) egen hund, dock inte på funktionärsprov där man lottas in efter funktionärer.
 • De kommissarier och provledare/jaktledare, som har tjänstgjort inom avdelning/rasklubb ska, inom 12 månader från tjänstgöringstillfället, beredas plats vid prov med en (1) egen hund, hos den arrangör tjänstgöringen avser. Plats ska bereda lika många gånger man tjänstgjort, dock maximalt vid två (2) provtillfällen, dock inte på funktionärsprov där man lottas in efter funktionärer. Efter överenskommelse mellan avdelningar/rasklubb, kan kommissarier, provledare/ jaktledare dock undantas från lottning på prov i en annan avdelning än där tjänstgöringen har skett, men endast i avdelning/rasklubb med ett arrangerat prov.
 • Funktionär kan undantas från lottningsreglerna enligt punkt A2 på funktionärsprov. Dessa funktionärer undantas från lottningsreglerna, med en (1) egen hund, lika många gånger som de tjänstgjort inom avdelningen, dock maximalt vid två (2) funktionärsprovtillfällen.
 • Vid en förlängd anmälningstid lottas alltid de hundar som har anmälts före ordinarie tids utgång först. Vid överanmälan sker därefter lottning bland de hundar som har anmälts senare.
 • Vid rasmästerskap eller liknande arrangemang kan SSRK HS fatta beslut om förändrade lottningsregler.

Ur Anvisningar A-prov retriever, fastställd 10 mars 2013, senast reviderad 30 juni 2019.

B-prov

Vid lottning ska följande föreskrifter beaktas:

 • Lottning ska ske utan hänsyn till ras eller avdelningstillhörighet och görs i SSRK Prov.
 • En hund kan endast anmälas till en (1) start per klass för varje utannonserat jaktprov.
 • Även inbördes startordning ska lottas oberoende av ras, kön eller avdelning.
 • Vid lottning ska domare beredas plats för start med en (1) egen hund lika många gånger som domaren har tjänstgjort, oavsett arrangör, dock inte på funktionärsprov där man lottas in efter funktionärer.
 • Markägare/jakträttsinnehavare, eller representant för markägare, som ställer mark till förfogande för prov, ska beredas plats, men en (1) egen hund på något annat prov i avdelningen, dock inte på funktionärsprov där man lottas in efter funktionärer.
 • De kommissarier och provledare/jaktledare, som har tjänstgjort inom avdelning/rasklubb ska, inom 12 månader från tjänstgöringstillfället, beredas plats vid prov med en (1) egen hund, hos den arrangör tjänstgöringen avser. Plats ska bereda lika många gånger man tjänstgjort, dock maximalt vid två (2) provtillfällen, dock inte på funktionärsprov där man lottas in efter funktionärer. Efter överenskommelse mellan avdelningar/rasklubb, kan kommissarier, provledare/jaktledare dock undantas från lottning på prov i en annan avdelning än där tjänstgöringen har skett, men endast i avdelning/rasklubb med ett arrangerat prov.
 • Funktionär kan undantas från lottningsreglerna enligt punkt 1.2 på funktionärsprov. Dessa funktionärer undantas från lottningsreglerna, med en (1) egen hund, lika många gånger som de tjänstgjort inom avdelningen, dock maximalt vid två (2) funktionärsprovtillfällen.
 • Vid förlängd anmälningstid ska alltid de hundar som anmälts innan ordinarie tids utgång placeras först. Vid överanmälan sker därefter lottning bland hundar som har anmälts senare.
 • Vid lottning i NKL prioriteras hundarna efter antal starter där ostartade hundar lottas först, vilket sker automatiskt i SSRK Prov. I ÖKL hamnar hundar med 0 till 1 start i lottningsgrupp 1, medan hundar i EKL som har 0 till 2 starter hamnar i lottningsgrupp 1. Övriga lottas in efter antalet starter. Antal starter räknas 12 månader bakåt från aktuell lottningsdag.
 • Om det finns undantag från lottning ska detta anges i fritextfältet ”Lottningskommentar” i SSRK Prov, då det också blir synligt i startlistan. Ange ALLTID vilken tjänstgöring som åberopas för undantag.

Ur Anvisningar B-prov retriever, fastställd 10 mars 2013, senast reviderad 17 februari 2019.

Scroll to top