DAGORDNING

SVENSKA SPANIEL- OCH RETRIEVERKLUBBENS ORDINARIE
FULLMÄKTIGESAMMANTRÄDE 2021-05-29
via Zoom

Förhandlingarna öppnas av SSRKs ordförande

1.

Fastställande av röstlängden

PDF

2.

Val av ordförande och vice ordförande för fullmäktiges sammanträde

3.

Huvudstyrelsens anmälan om protokollförare vid sammanträdet

4.

Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med fullmäktiges ordförande ska justera protokollet

5.

Beslut om närvaro- och yttranderätt för annan än vald delegat och person (enligt § 7 mom 6)

Utdrag ur SSRKs stadgar § 7 mom 6.
Närvarorätt och yttranderätt mm.
Vid fullmäktigemöte har varje medlem rätt att närvara och att yttra sig. Av SSRK anställd personal, representant för berörd personalorganisation, ledamot av SKKs Centralstyrelse, SKKs verkställande direktör eller annan av SKKs Centralstyrelse utsedd person har rätt att närvara och att yttra sig vid SSRKs ordinarie eller extra fullmäktigemöten. De har också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening. Är någon av ovan nämnda personer medlem gäller för denne samma som för annan medlem.

6.

Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade

7.

Fastställande av dagordningen

WORD    PDF

8.

Föredragning av huvudstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning, redovisning av arbetet med avelsfrågor, rättelselista samt revisorernas berättelse för 2019

PDF

9.

Fastställande av balans- och resultaträkning för 2019 samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust

10.

Föredragning av huvudstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning, redovisning av arbetet med avelsfrågor, rättelselista samt revisorernas berättelse för 2020

PDF

11.

Fastställande av balans- och resultaträkning för 2020 samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust

12.

Huvudstyrelsens rapporter och eventuella förslag till beslut avseende de uppdrag föregående fullmäktige givit till huvudstyrelsen

12.1
12.2

Utredning Ett medlemskap
Utredning Apportören som nättidning

13.

Beslut om ansvarsfrihet för huvudstyrelsen 2019 och 2020

14.

Presentation av och beslut om huvudstyrelens förslag till

a)
b)
c)
c)
d)
e)

Verksamhetsplan och rambudget 2021-2023
Medlemsavgifter
Fastställande av villkor för reseersättning till styrelseledamöter,
revisorer, fullmäktigedelegater och övriga funktionärer
Huvudstyrelsens förslag till val av Hedersmedlem
Spanieljaktprovsregler 2023-2026

PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF

15.

Val av ordförande och vice ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i huvudstyrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning (enligt stadgarna § 9)

PDF

16.

Val av två revisorer och två revisorssuppleanter (enligt stadgarna § 10)

17.

Val av valberedning (enligt stadgarna § 11)

18.

Beslut om omedelbar justering av punkterna 15, 16 och 17

19.

Proposition nr 1
Stadgeändring Hedersmedlem – från 2019

PDF

20.

Proposition nr 2
Stadgeändring SSRKs huvudstadga samt typstadga SSRKs rasklubbar

PDF

21.

Motion nr 1
Motion avseende officiellt Working Test, WT, för retriever

PDF

22.

Utmärkelser och avtackningar

a)
b)
c)

SSRKs Förtjänsttecken
Jägarnas VP
Avtackning – avgående ledamöter

23.

Övriga frågor

24.

Sammanträdets avslutande

Samtliga filer samlade i en PDF
Punkt 1, Punkt 7, Punkt 8, Punkt 10, Punkt 12.1 och 12.2,
Punkt 14 a, 14 b, 14 c, 14 e, Punkt 15, Punkt 19, Punkt 20, Punkt 21
PDF

Scroll to top