1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

RAS - Rasspecifika avelsstrategier
För bevarande av våra rasers unika egenskaper inför framtiden finns RAS - Rasspecifika Avelsstrategier. Ett stort projekt initierat av SKK där varje specialklubb har fått låta inventera sina raser. Utifrån detta har sedan strategier utformats, där man inom en fastställd tidsplan och med mätbara mål, visar hur man tänker säkerställa varje ras gällande hälsa, funktion, mentalitet, genetisk variation och exteriör.


Spanielklubbarnas RAS

Amerikansk Cocker Cirkel
Cocker Spaniel Klubben
Field Spaniel Klubben
Clumber Spaniel Klubben
IWS Klubben
Springerklubben
Welsh Springerspaniel Klubben

RAS för Sussex Spaniel


Retrieverklubbarnas RAS

Chesapeake Bay Retriever Klubben
Curly Coated Retrieverklubben
Flatcoated Retriever Klubben
Golden Retriever Klubben
Labrador Retriever Klubben
Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben