1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

Dubbelparning skapar möjligheter

DNA-tekniken gör det möjligt att använda två hanar på en tik vid samma löp.

Läs mer >> (PDF)  Artikel från Apportören nr 3, 2019

 

Intressant om avel från SKK

  • Avelsfunktionärsutbildning på distans med start hösten 2019. Till SKK >>
  • Föreläsning om hjärtsjukdomar hos hund 21 oktober.
  • Avelskonferens 21-22 mars 2020.

Läs mer >> (PDF)

 

SKKs nyhetsbrev >> till uppfödare

(2019-05-28)

 

HD-utredningens slutrapport

Nu även på SKK Play >>

Vid Kennelfullmäktige 2017 fick SKKs Centralstyrelse i uppdrag att tillsätta en utredning avseende höftledsdysplasi, kallad HD-utredningen. I utredningen har representanter för ras- och specialklubbar, genetiker och veterinärer ingått. Med stöd av tidigare forskning och omfattande nya analyser av de data som finns samlade i SKKs databas har utredningen granskat utvecklingen av HD över tid och undersökt vilka faktorer som kan ha påverkat denna. HD-utredningens analyser har främst omfattat perioden 2004-2018, eftersom en del av de studerade faktorerna började registreras först 2004.

HD-utredningens slutrapport >> (PDF)

 

Intressanta länkar för uppfödare

(och alla andra hundintresserade)

Herpesvirus hos hund >> Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA
Mjukdelstumörer hos golden retriever >> Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

IPFD DogWellNet >>

 

 

SSRKs avelsarbete

för mentalt och fysiskt sunda, 

jaktligt och exteriört fullgoda hundar


frejas_valpar_slickHur skaffar vi oss den kunskap som behövs

för att bedriva ett bra avelsarbete?


Genom jaktprov

Avsikten med att arrangera jaktprov är att bedöma och värdera hundarnas jaktegenskaper. Det ger en bra grund i det fortsatta avelsarbetet. Paragraf 1 i Jaktprovsbestämmelserna lyder följaktligen: ”Jaktprovens ändamål är att under jakt bedöma deltagande hundars jaktegenskaper till ledning för avelsarbetet.

Genom beskrivningar av hundars mentalitet

Insidan av hunden – dess personlighet, mentalitet, anlag och egenskaper – är avgörande för aveln, för utvecklingen inom rasen och för hundarnas förmåga att både kunna arbeta och fungera i samhället.

 

Olika former av standardiserade tester och beskrivningar är ett sätt att ersätta personlig tro och tyckande med objektiva bedömningar.

 

Mentalbeskrivning HundMH – är ett av världens mest använda tester för hundar. Det består av tio standardiserade situationer där ett antal graderas med en intensitetsskala. Syftet är att beskriva hundens sociala förmåga, rädsla, aggressivitet och lekfullhet m.m. MH har utarbetats, och framförallt används, för brukshundsraserna inom SBK.

 

SKK har tagit fram och vidareutvecklat MH till en beskrivning, som kan fungera för alla hundraser från chihuahua till grand danois – Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH).

 

BPH är, liksom MH, en beskrivning vars syfte är att bidra till ökad kunskap om hundars mentalitet. Den vänder sig både till uppfödare, som vill få en bild av mentaliteten hos de hundar som ingår i avelsarbetet, och till den enskilda hundägaren, som vill lära sig mer om den egna hunden.

 

I MH eller BPH utvärderas inte de specifika egenskaper som utmärker apporterande hundar som spaniels och retrievers. Därför beslutade SSRK:s Fullmäktige 2006 att ge en arbetsgrupp i uppdrag att ta fram ett utvärderingsinstrument inriktat på jaktlig funktion att användas framför allt på hundar som ej startar på prov. Arbetsgruppen leddes av Lasse Johnson och Cilla Hamfelt, och resultatet av deras arbete blev Funktionsbeskrivning Retriever. Det är en standardiserad modell, som möjlig att arrangera i princip var som helst och året om.

 

En ny arbetsgrupp är nu under bildande för att tillsammans med rasklubbarna sjösätta Funktionsbeskrivning Retriever.

 

Genom utställningar

För att citera SKK i en skrift om utställningar: ”Alla hundraser har avlats fram för en viss uppgift, till exempel vallning av boskap eller olika typer av jakt. Rasstandarden slår fast hur en hund ska se ut för att på bästa sätt kunna utföra uppgifterna. Den beskriver idealhunden i varje ras avseende storlek, färg, kroppsbyggnad, svansföring, benställning, bett och så vidare. På utställning vinner den hund som domaren anser ligger närmast idealet. I standarden anges också för rasen specifika fel och diskvalificerande fel, till exempel otillåten färg eller felaktiga rörelser.


Utställningar innebär alltså en kvalitetsgranskning av den utställda hunden och kan därför vara ett värdefullt underlag i avelsarbetet. 


Genom kunskap om hundarnas hälsa

Genom att till exempel röntga och ögonlysa våra hundar och registrera resultatet får vi en bild av rasernas hälsa när det gäller olika typer av sjukdomar, bland annat höft- och armbågsledsdysplasi samt olika ögonsjukdomar. Vi får också kunskap genom den forskning som Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) bedriver. Vi har därtill tillgång till Avelsdata, SKKs HD/ED-index etc.


Rasspecifika avelsstrategier (RAS)

Med resultat från jaktprov, utställningar, mentaltester och hälsostatistik som kunskapsbas har varje rasklubb format en Rasspecifik avelsstrategi.


SSRKs Avelskommitté

SSRK har en Avelskommitté som samarbetar med de rasklubbar som är knutna till klubben. Arbetet med avelsverksamheten är delegerat till rasklubbarna. Det yttersta ansvaret ligger dock hos SSRK, vilket är reglerat i stadgarna.

 

§ 1 - SSRKs Målparagraf
- väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda hundar samt bevara och utveckla dessas specifika egenskaper


§ 2
. SSRKs Verksamhetsparagraf, 
punkt a
- bedriva informationsverksamhet i frågor som är väsentliga för avelsarbetet

spanielvalpar

SKK Play för uppfödare

SKKs Utbildningskommitté (UK) har en satsning på vidareutbildning för uppfödare. Det är en serie webbsända program som du kan se på SKK Play.

DNA-tester - värdefulla eller vilseledande >> Sändes  2015.

Uppfödaren och lagen >> Sändes 2016.

Utfodring ur ett uppfödar-perspektiv >> Sändes 2017.

Ledavläsning med fokus på ED >> Sändes 2018.

Ekonomi för uppfödare >>
Femte programmet i serien SKK Play för uppfödare är under produktion. Premiärvisas torsdag 19 september kl. 19.30.

Nytt om avtal för uppfödare

Följande avtal är reviderade:

  • köpeavtal för hund
  • samt bilaga särskild information
  • köpeavtal för hund med bibehållen avelsrätt
  • fodervärdsavtal för hund

Läs mer >> (SKK 2019-05-10)

Annons

Klubbinfo Värvning


UPPFÖDARE,
visst  löser du medlemskap i SSRK för dina valpköpare? Det är både förmånligt och enkelt!

För endast 150 kr förser du under ett helt år en valpköpare med värdefull info om aktiviteter, prov- och utställningar. Att värva dina valpköpare är att erbjuda dem kunskap som hjälper till att lägga grunden till ett aktivt och rikt hundägarskap.

Införsel av hund

inforsel_av_hund_och_kattJordbruksverket informerar om nya regler för införsel av hund och katt. Läs den 36-sidiga broschyren. Klicka här >>

Annons

Uppfödare

valpkoparvarvning_160

Vägledning vid

uttolkning av

grundreglernas

avelsparagraf 
På uppdrag av SKKs Centralstyrelse har SKKs Avelskommitté utarbetat en vägledning vid tolkning av grundreglernas avelsparagraf 2, som handlar om avelsetik.

SKKs avelskommittés

vägledning >> 


Perspektiv

på avelsarbetet:

Läs en intervju

med Märta Ericson

För pdf >>


2012 års Avelskonferens

Artikel från Apportören, nr 1 2012. För pdf >>