1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

Huvudstyrelsen väljs av SSRKs fullmäktige och handlägger förvaltningen av SSRKs angelägenheter i enlighet med vad som beslutas av fullmäktige samt SSRKs stadgar.


Huvudstyrelsen, HS, har nio ordinarie ledamöter och fyra suppleanter. Vid varje sammanträde med fullmäktige väljs drygt hälften av ledamöterna. Mandattiden för ordinarie ledamöter är fyra år. Suppleanterna väljs på två år. Huvudstyrelsen kan också adjungera personer till huvudstyrelsen, exempel på vilka är SSRKs kanslichef, Apportörens redaktör och webmaster.


Huvudstyrelsen har cirka sex möten per år och organiserar sitt arbete via ett verkställande utskott, VU, samt kommittéer och arbetsgrupper. VU och kommittéerna bereder och beslutar i ärenden inom sitt fackområde men samtliga beslut anmäls och fastställs slutligt av HS. Varje kommitté leds normalt av en ledamot i huvudstyrelsen.


Alla beslut som kommittéerna fattar kan överprövas av HS. Inom HS ansvarsområde ligger alla SSRKs nationella och internationella kontakter och mycket av SSRKs fortlöpande dialog med Svenska Kennelklubben.


Huvudstyrelsens protokoll >>

Klubbens stadgar >>


Annons