1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

 

FM 2013 mbjorling 2

 

 

Klicka på respektive flik i dagordningen nedan för att få en PDF av aktuellt dokument.

Dagordningen separat >> (PDF)

Dagordningen och samtliga dokument i en och samma PDF >> (3,7 MB)


 

DAGORDNING

VID SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBENS

ORDINARIE FULLMÄKTIGESAMMANTRÄDE

DEN 25 - 26 MAJ 2013

 

Förhandlingarna öppnas av SSRKs ordförande
1 Fastställande av röstlängden Flik 2
2 Val av ordförande och vice ordförande för fullmäktiges sammanträde
3 Huvudstyrelsens anmälan om protokollförare vid sammanträdet
4 Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med
fullmäktiges ordförande ska justera protokollet
5 Beslut om närvaro- och yttranderätt för annan än vald delegat
och person enligt (§7 mom 6)
Utdrag ur SSRKs stadgar §7
Mom 6. Närvarorätt och yttranderätt mm
Vid fullmäktigemöte har varje medlem rätt att närvara och att yttra sig.
Av SSRK anställd personal, representant för berörd personalorganisation, ledamot av SKKs Centralstyrelse, SKKs verkställande direktör eller annan av
SKKs Centralstyrelse utsedd person har rätt att närvara och att yttra sig vid SSRKs ordinarie eller eller extra fullmäktigemöten. De har också rätt att
i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening. Är någon av ovan-
nämnda personer medlem gäller för denne samma som för annan medlem.
6 Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade
7 Fastställande av dagordningen Flik 3
8 Val av tre personer som skall förbereda val av valberedning
9 Föredragning av huvudstyrelsens verksamhetsberättelse och Flik 4
årsbokslut med balans- och resultaträkning, redovisning av arbetet
med avelsfrågor samt revisorernas berättelse för 2012
10 Fastställande av balans- och resultaträkning för 2012 samt beslut Flik 5
om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust
11 Huvudstyrelsens rapporter om och eventuella förslag till beslut avseende
de uppdrag föregående fullmäktige givit till huvudstyrelsen
11.1 Rapport angående SSRKs Organisation Flik 6
11.2 Rapport angående huvudstyrelsens arbete med funktions- och Flik 7
mentalbeskrivning för retriever
11.3 Rapport angående huvudstyrelsens arbete med egenskapsprotokoll Flik 8
11.4 Huvudstyrelsens förslag till regler ang WD för chesapeake Flik 9
12 Beslut om ansvarsfrihet för huvudstyrelsen 2012
13 Presentation av och beslut om huvudstyrelsens förslag till
a)  Reviderad verksamhetsplan och rambudget för 2013 Flik 10
b)  Medlemsavgifter Flik 11
c)  Verksamhetsplan och rambudget för 2014-2016 Flik 12
d)  Fastställande av villkor för reseersättning till styrelseledamöter, Flik 13
     revisorer, fullmäktigedelegater och övriga funktionärer
e)  Huvudstyrelsens förslag angående SSRKs mångfaldspolicy Flik 14
f)   Huvudstyrelsens anmälan angående SSRKs Ungdomsstipendium Flik 15
14 Val av ordförande och vice ordförande, ordinarie ledamöter och Flik 16
suppleanter i huvudstyrelsen samt beslut om suppleanternas
tjänstgöringsordning (enligt stadgarna § 8)
15 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter (enligt stadgarna § 9) Flik 16
16 Val av valberedning (enligt stadgarna § 10)
17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 14, 15 och 16.
18 Motion nr 1 Flik 17
Tillsättande av arbetsgrupp för att utreda det stora antalet bortlottningar på
Retrieverjaktprov B - inlämnad av SSRK Östergötland
19 Motion nr 2 Flik 18
Ändring av lottningsregel i RoA för att så många olika hundar som möjligt ska
få prövas på Retrieverjaktprov B - inlämnad av SSRK Östergötland
20 Motion nr 3 Flik 19
Betalningsgaranti av SSRK till avdelningar och rasklubbar avseende betalningar
från SSRK Prov - inlämnad av SSRK Östergötland
21 Motion nr 4 Flik 20
Rasklubbarnas avgift till SSRK - inlämnad av Labradorklubben
22 Motion nr 5 Flik 21
Kallelser till utbildning mm - inlämnad av Labradorklubben
23 Motion nr 6 Flik 22
Höjning av exteriörpriset för bruksavels- och bruksuppfödardiplom
- inlämnad av Labradorklubben
24 Motion nr 7 Flik 23
Upplösa SSRK och tillsammans med avdelningar, rasklubbar och SKK bilda nya
specialklubbar att representera våra raser - inlämnad av Goldenklubben
25 Motion nr 8 Flik 24
Rasklubbsavgiften ska fastställas för nästkommande år respektive nästnästkommande år, istället för som idag för året efter
- inlämnad av Goldenklubben
26 Motion nr 9 Flik 25
Tillsätta en arbetsgrupp som ser över rasklubbarnas ansvar för och delaktighet i
den jaktliga verksamheten i SSRK - inlämnad av Goldenklubben
27 Motion nr 10 Flik 26
Att SSRKs huvudstyrelse till samtliga rasklubbar under 2013 återbetalar 4 kronor
av årets debiterade rasklubbsavgift om 10 kronor - inlämnad av Goldenklubben
28 Övriga frågor
29 Sammanträdets avslutande