1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

 

FM 2013 mbjorling 1

Foto från Fullmäktige 2013.Vad är ett Fullmäktigemöte (FM)?

Inom "stora" SSRK existerar inte årsmöte utan istället Fullmäktigemöte. Hit kommer lokalt valda delegater från hela landet som representerar sina avdelningar eller rasklubbar. I stadgarna regleras hur många delegater som får skickas till FM beroende på hur många medlemmar som företräds. Stora avdelningar/rasklubbar skickar alltså fler delegater än de små. Antalet delegater styrs av hur många medlemmar som fanns i resp avdelning och rasklubb per den 31/12 året innan FM. Alla medlemmar räknas in, även familjemedlemmar.

Hur ofta sammanträder FM?
I de stadgar som gäller från 1 januari 2013, står att FM ska avhållas vartannat år, senast 31 maj. FM pågår i två dagar då dagordningen inte hinns med på enbart en dag. Det år som fullmäktige inte sammanträder, avhålls istället ett representantskapsmöte som inte är av beslutande karaktär.

Fullmäktigemötet är det högsta beslutande organet inom SSRK.
Här väljs den styrelse som ska arbeta under kommande mandatperiod, s k Huvudstyrelsen. Här får också den avgående styrelsen bl a redovisa sitt nedlagda arbete under den gångna perioden - förvaltningsberättelsen. I denna finns också den ekonomiska redovisningen för perioden.

På FM behandlas också motioner som är inlämnade från avdelningar och rasklubbar och till FM kan även Huvudstyrelsen hänskjuta ärenden för beslut. I regel har dessa ärenden under året varit ute på en remissrunda i landet för synpunkter. Till FM finns ett antal ärenden från Huvudstyrelsen och motioner från avdelningar och rasklubbar har inkommit för behandling.

Valberedningsarbete
Att vara valberedning inom en så stor organisation som SSRK, är ett mycket tufft uppdrag. För att hitta rätt personer till valberedningen (valberedningen består av tre ledamöter), väljs under FM en "förberedande valberedning" som under FM:s två dagar arbetar med att hitta lämpliga personer att föreslås ingå i den riktiga valberedningen.

Eftersom fullmäktige från 2013 sammanträder vartannat år, väljs styrelseledamöterna på fyra år. Viktigt för en valberedning är att hålla kontakt med avdelningar och rasklubbar för att kunna få tips om lämpliga kandidater. Som enskild medlem kan man kontakta valberedningen för att lämna egna förslag på en kommande huvudstyrelse. Valberedningen väljer ut de kandidater de själva önskar föreslå och måste alltså inte med automatik anamma alla de förslag som kommer in utifrån.

Delegaterna på FM kan mycket väl rösta på andra föreslagna kandidater än de som valberedningen föreslagit.

Vem har rösträtt på FM?
Endast delegaterna från avdelningar och rasklubbar har rösträtt. Dessa har diskuterat de på dagordningen förekommande frågorna hemma med sin styrelse och/eller medlemmar och fått i uppdrag vilken ståndpunkt de ska representera. Självklart kan saker inträffa under pågående FM som gör att delegaterna ibland får ta egna initiativ i sitt ställningstagande.

Hur vet avdelningar och rasklubbar vad som ska diskuteras på FM?
Delegaterna anmäls till SSRKs kansli sex veckor före FM. När det är 21 dagar kvar till FM ska alla delegater ha en pärm hos sig (utskickat av SSRK kansli) med alla möteshandlingar. Många avdelningar/rasklubbar sammankallar till styrelsemöte innan FM för att gå igenom pärmens innehåll och fattar då sin ståndpunkt i de olika frågorna.

Hur utser avdelningar/rasklubbar sina FM-delegater?
Avdelningens resp rasklubbens styrelse utser representativa medlemmar att föra klubbens talan på FM. Dessa måste inte alls väljas ur styrelserna utan kan lika väl vara välinformerade och engagerade medlemmar "från golvet". Huvudsaken är att dom är medlemmar i den avdelning eller rasklubb de ska representera. Samma person kan aldrig representera både en avdelning och en rasklubb.

Får vem som helst besöka FM?
Alla som är medlemmar i SSRK-organisationen är hjärtligt välkomna att besöka FM. Man anmäler sitt deltagande vid mötets öppnande och får därmed också rätten att yttra sig (alla närvarande får ett s k talarkort) men man har alltså inte någon möjlighet att rösta. Eftersom SSRK är en stor organisation (omkring 27 000 medlemmar ska representeras) så brukar ett 100-tal personer befinna sig på FM. Det är omöjligt att i en så stor lokal som behövs, göra sin röst hörd och därför får man finna sig i att gå fram till en talarstol med mikrofon när man vill säga något.